Ostrava-Nová Ves

Nová Ves

TOMÁŠ LEFNER

starosta městského obvodu Nová Ves 

Nová Ves, jedna z nejmladších částí Ostravy, se z historických pramenů vynořuje až v 16. století. Málo lidnatá a chudá oblast sužována četnými povodněmi se na konci 19. století ukázala jako oblast nezbytná pro další vývoj okolních měst a obcí. Vždyť právě v Nové Vsi byla v letech 1904–1908 vybudována vodárna, která dodnes poskytuje valné části Ostravy to nejdůležitější: pitnou vodu. Ta byla také hlavním důvodem, proč byla před sto lety Nová Ves připojena k Velké Ostravě. Ještě i dnes se ukazuje, že to byl šťastný krok. Nová Ves nejenže dává životadárnou tekutinu, ale je také ukázkou, že i ve středu velkoměsta může zůstat městský obvod s venkovským charakterem, který poskytuje okolním částem příležitosti k sportu, odpočinku a procházkám. Věřím, že Nová Ves bude i v dalších letech místem, kam se Ostravané budou rádi opakovaně vracet a na jejíž vodu nedají dopustit. Vždyť voda je život – a o té novoveské to platí dvojnásob.

Historie Nové Vsi

Vznik Nové Vsi se datuje k počátku 14. století, kdy založil syn Jindřicha z Frýdlantu na území dnešní Nové Vsi lenní statek a tím položil základní stavební kámen nově vznikající vsi. Roku 1443 postavil ostravský farář Řehoř na místě současného kostela sv. Bartoloměje kapli. Ta byla později zbořena a koncem 16. století nahrazena novou. V 18. století k ní byla přistavěna hlavní loď a kaple byla přestavěna na presbytář. Vznikl tak filiální kostel svatého Bartoloměje. Od 19. století zdobí oltář epitafní obraz od ostravského malíře Jiřího Milotského z roku 1639.

Z historických záznamů vyplývá, že také město Moravská Ostrava zde záhy získalo pozemky - černý les zvaný Skřínky, louky a náplavy podél pravého břehu řeky Odry. Později byla část lesa vykácena a přeměněna na louky. V těchto místech vznikly po roce 1525 nové usedlosti, které byly základem nové vsi (odtud také dnešní název obce). Roku 1539 koupilo město Moravská Ostrava sousední Čertovou Lhotku (dnešní Mariánské Hory) a v roce 1555 ves Přívoz. Před těmito přírůstky nabylo město osadu Nová Ves. Od svého založení byla Nová Ves nejchudší poddanskou vsí města Moravské Ostravy. Časté rozvodnění řeky Odry působilo značné škody na úrodě, půda trpěla značkou vlhkostí a jelikož nebyla úrodná, nebylo v Nové Vsi žádných sedláků. Obyvatelé se zabývali zahradnictvím a rybolovem, kdy Hukvaldské panství mělo v Nové Vsi své rybníky. Nová Ves byla nejen chudou poddanskou vsí, ale musela platit i za válečné tažení, která neminula Moravskou Ostravu, jak tomu bylo v roce 1642, kdy táhla na Moravu švédská vojska.

Krátce po roce 1742 se začala budovat silnice, která měla spojit Opavu s Těšínem přes Moravskou Ostravu a Svinov, tedy i přes Novou Ves. Stavba pokračovala pomalu, takže se o jejím skutečném dokončení hovoří až po roce 1781. Ze současného pohledu se jedná o dnešní ulici U Boříka. Dokončení této říšské cesty v roce 1781 znamenalo pro Novou Ves novou etapu rozvoje. Okolo silnice začaly v 19. století vyrůstat nové obydlí a provozovny. Po rušné silnici spojující Ostravu s Opavou a Těšínem jezdili koňské povozy, jejichž vozkové si po přejetí přes řeku Odru chtěli v některém z novoveských hostinců odpočinout, přepřáhnout a napojit koně.

Industrializace sousedních obcí v 2. polovině 19. a na počátku 20. století zasáhla hluboce do života obce, kdy zdrojem obživy již nebylo výhradně zemědělství, ale též průmysl a hornictví. Nastal tak příliv obyvatelstva. Mezi lety 1890 a 1900 se počet obyvatel zvýšil z 659 na 1 212, v roce 1910 již měla obec 1 538 obyvatel. Nejvyšší počet zaznamenala v roce 1930, kdy měla celkem 2 275 obyvatel.

V katastru obce vybudovalo město Moravská Ostrava roku 1890 vodárnu, která byla v roce 1908 zmodernizována a rozšířena. Voda byla čerpána ze studní a po vyčištění se přečerpávala do vodojemů. V těsné blízkosti hranic obvodu byla vybudována také chemická továrna (dnešní MCHZ) a v části Nové Vsi byly postaveny patrové bytové domy pro její zaměstnance. Po prvních neúspěšných pokusech spojit obce ležící na moravské straně zemské hranice po konci I. světové války do jednoho celku, se Nová Ves v roce 1924 stala jednou ze zakládajících obcí Velké Ostravy.


Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor